• ОБРАЗОВАТЕЛЕН
    ЦЕНТЪР
    Study abroad "C & A"

    0888 63 82 93, ‎0885 11 77 17
    educa@studyabroadca.eu

Програми

1. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

Предоставя се информация относно възможности за сътрудничество финансиране на проекти от ЕС, САЩ и други международни организации.


2. НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

Предлагат се материали и консултации по различни правни, управленски и финансови въпроси, свързани със спецификата на вътрешните взаимоотношения в една нестопанска организации в страната и чужбина. Предлага се информация за различни техники и умения, свързани с набиране на средства, изготвяне на предложения за финансиране пред български и чуждестранни организации, привличане и поддържане на доброволци, основни принципи и етика в нестопанския сектор.

3. Програма „Доброволен Труд” – ученици и студенти могат да полагат определен брой часове доброволен труд в Образователния център като основната насока е в областта на образователното консултиране. На базата на положените часове доброволен труд участниците получават сертификат и препоръка, които играят важна роля при разглеждане на апликационния пакет документи при кандидатстване.

4. ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО” – предлага се съдействие на български ученици и студенти желаещи да учат във Великобритания. Уеб сайт на Bridge Study -

( www.bridge-study.org ). Информация за програмата

5. ПРОГРАМА – СТАЖОВЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО – TELLUS GROUP – Великобритания

( www.tellusgroup.com ).

6. Стажове – Германия, Малта в областта на следните специалности: туризъм, счетоводство, бизнес администрация, управление на човешките ресурси, Реклама, Информационни и компютърни технологии, Медии и комуникации, инженерни науки. Тази програма е съвсем нова и набирането на студентите започва в началото на септември. Задължителното изискване е кандидатите да владеят английски или немски. Одобрените кандидати ще имат възможност да повишат квалификацията с в съответната област в краткосрочнси или дългосрочни програми и ще получат международно признат сертификат. Кандидатите могат да бъдат както индивидуални участници така и групови – организирани от частни или държавни структури в страната ни. Осигурява се възможност за получаване на трудово възнаграждение.

TOP